Visie & pedagogisch project

De Gemeentelijke Basisschool Tollembeek is een gemengde basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs.
De school behoort tot de scholengemeenschap Zuidwest-Pajottenland.

De school heeft een open karakter: ze staat open voor alle kinderen, ongeacht de ideologische, filosofische of godsdienstige opvattingen van de ouders en de kinderen. De school gebruikt een schoolwerkplan, een schoolreglement en schoolboeken in overeenstemming met het open karakter.

De school volgt de leerplannen van OVSG (Onderwijssecretariaat van Scholen en Gemeenten). De school wordt ook begeleid door de pedagogische begeleidingsdienst van OVSG.


PEDAGOGISCH PROJECT


Welbevinden en betrokkenheid

Onze school wenst een school te zijn waar welbevinden en betrokkenheid van de kinderen op een hoog peil staan.

Welbevinden en betrokkenheid vormen basisvoorwaarden om goed te kunnen leren.


Hoe wil de school dit realiseren?

Alle leerkrachten trachten in de klas en op school een klimaat te scheppen waarin alle kinderen zich goed en gelukkig voelen.

Ze streven naar een open, ongedwongen sfeer met respect voor elk individu. Ze proberen oorzaken van het zich niet goed

voelen te achterhalen en proberen via dialoog te komen tot een bevredigende oplossing. Ze laten de kinderen merken dat ze

er steeds bij horen. Ze geven de kinderen het gevoel dat ze steeds op een luisterende leerkracht kunnen terugvallen, op

iemand die laat voelen dat ze voor ieders gevoelens klaarstaat, in vreugde, maar ook in verdriet. Kinderen moeten zich

betrokken voelen bij wat er in de klas en op school gebeurt. De leerkrachten laten daarom de leerlingen zoveel mogelijk zelf

ervaringen opdoen, wat leidt tot een hoge graad van betrokkenheid.


Zorgen voor totale persoonlijkheidsontwikkeling

De school tracht een evenwichtig vormingsaanbod na te streven waarbij alle domeinen aan bod komen.


Hoe kan de school dit realiseren?

Het schoolteam schenkt aandacht aan de socio-emotionele vaardigheden in relatie met de deelleerplannen mens en

maatschappij.

De leerkrachten laten voldoende ruimte en tijd voor sociale interactie tussen leraren-leerlingen en leerlingen onderling, dit

door middel van kringgesprekken en groepswerken.

De school streeft ernaar om bewuste leerlingen te vormen met kritische reflectie op zichzelf en de anderen. De leerkrachten

proberen de kinderen een zo breed mogelijke waaier in hun opvoeding mee te geven, zodat ze een ruime interesse, een brede

kijk op het dagelijkse leven krijgen.


Zorgverbreding

De school houdt rekening met de persoonlijkheidsverschillen van elk individu en biedt optimale groei- en leerkansen.


Hoe kan de school dit realiseren?

De school hanteert een kindvolgsysteem om de individuele verschillen te bepalen en aan te geven.

De school bouwt differentiatievormen in waarbij elk kind kansen krijgt om op zijn niveau verder te ontwikkelen. In de klas

wordt voldoende aandacht besteed aan remediëring.


Actief leren

Hoe wil de school dit realiseren?

De leerkrachten helpen bij de kinderen voldoende vaardigheden ontwikkelen om probleemoplossend te kunnen werken.

De leerkrachten bieden betekenisvolle contexten aan die voldoende uitdagingen bevatten.

De leerlingen maken gebruik van computer, internet, naslagwerken, ... en doen aan contract- en hoekenwerk, zo wordt

zelfstandig leren en studeren verder ontwikkeld.


Continue ontwikkelingslijn en samenhang

De school streeft naar een verticale en horizontale samenhang binnen de verschillende leergebieden. De school volgt het

schoolverloop van elke leerling.


Hoe kan de school dit realiseren?

De school gebruikt dezelfde methodes voor verschillende leergebieden (Nederlands, wiskunde, WO, Frans). In verband met de

gebruikte terminologie binnen de leergebieden worden concrete afspraken gemaakt.

Aan de hand van een leerlingvolgsysteem wordt het schoolverloop bijgehouden van elke leerling. In de MDO’s worden

resultaten en observaties besproken en worden indien nodig hulpstrategieën uitgewerkt.Door de kleinschaligheid van de

school kan het team makkelijk de vinger aan de pols houden en kort op de bal spelen indien nodig.