Visie

Dansje schooljaar 2020-2021

Infobrochure schooljaar 2022-2023

Info inschrijvingen

Ouders van nieuwe kleuters/lagere schoolkinderen krijgen op verzoek een schoolrondleiding door de directeur. Inschrijven van nieuwe leerlingen kan voor het huidige schooljaar (2022-2023):

 • tijdens de schooldagen van 8.30 uur tot 15.30 uur;

 • na telefonisch contact met de directie tijdens de vakanties.


Kleuters (jonger dan 3 jaar) mogen pas in de kleuterschool worden toegelaten vanaf de instapdatum volgend op de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden. Vanaf 3 jaar kan een kind op elk moment ingeschreven worden.

De wettelijk opgelegde instapdata voor de 2,5-jarigen zijn:

 • donderdag 1 september 2022 (de eerste schooldag na de zomervakantie);

 • maandag 7 november 2022 (de eerste schooldag na de herfstvakantie);

 • maandag 9 januari 2023 (de eerste schooldag na de kerstvakantie);

 • woensdag 1 februari 2023

 • maandag 27 februari 2023 (de eerste dag na de krokusvakantie);

 • maandag 17 april 2023 (de eerste dag na de paasvakantie);

 • maandag 22 mei 2023 (de eerste schooldag na Hemelvaartsdag).


Voor het schooljaar 2023-2024 kan u pas inschrijven vanaf 1 maart 2023.

Hieronder kan u meer informatie raadplegen, gecommuniceerd vanuit het schoolbestuur.


Vanaf 2023-2024 geldt in de Galmaardse gemeentelijke basisscholen een maximumcapaciteit. Het schoolbestuur van Galmaarden wenst in samenspraak met de directies van de gemeentelijke basisscholen een capaciteitsbepaling in te voeren voor het gemeentelijk basisonderwijs vanaf het schooljaar 2023-2024. De vrije basisschool Sint-Catharinacollege werd in deze gesprekken ook betrokken, maar besliste om niet mee in te stappen in de capaciteitsbepaling.


Het blijft een absolute prioriteit van het schoolbestuur om in Galmaarden kwaliteitsvol basisonderwijs aan te bieden. Om dit te blijven doen, moeten een aantal voorwaarden vervuld zijn, waaronder:

  • Les geven aan beheersbare klasgroepen.

  • Over passende infrastructuur en onderwijsmiddelen beschikken.

  • Een correcte personeelsbezetting organiseren op een betaalbare en verantwoorde manier.


In slechts één van de gemeentelijke basisscholen, GBS Tollembeek, wordt het schoolbestuur geconfronteerd met een problematiek van overbevraging. De andere vestigingen bieden nog meer dan voldoende ruimte én hetzelfde kwaliteitsvol basisonderwijs voor kleuters en leerlingen. Er is slechts één mogelijkheid om dit probleem aan te pakken en dat is het invoeren van een maximumcapaciteit aan kleuters (per geboortejaar) en leerlingen (per leerjaar). Aan deze

capaciteitsbepaling is door de Vlaamse overheid wel de verplichting verbonden om kinderen digitaal aan te melden.


Maximumcapaciteit voor de school van Tollembeek:

  • kleuters: max. 44 per geboortejaar

  • lager: max. 44 per leerjaar


Een aantal zaken zijn belangrijk om mee te delen:

 • Eerst en vooral heeft deze maatregel geen enkel effect op de kleuters en leerlingen die al school lopen in het gemeentelijk basisonderwijs van Galmaarden. Het gaat enkel over nieuwe aanmeldingen en inschrijvingen.

 • Ouders die interesse tonen om hun kinderen voor het schooljaar 2023-2024 in te schrijven zullen tijdig en voldoende geïnformeerd worden over de procedure en de gevolgen van de digitale aanmelding van hun kind. 

 • Voor de digitale aanmelding wordt geen rekening gehouden met de datum van aanmelding. Men hoeft dus niet de eerste in de digitale wachtrij te staan. De gemeenteraad heeft beslist om de parameters schoolkeuze (1ste prioriteit) en afstand van het domicilieadres van het kind tot de school (2de prioriteit) vast te stellen om een volgorde van aangemelde kinderen op te maken.


Enkele data op een rijtje:

 • Van 14 tot en met 21 februari 2023: digitale aanmeldingen voor kinderen uit zogenaamde voorrangsgroepen (kinderen die al een broer of zus op school hebben of kinderen van onderwijspersoneel).

 • Van 28 februari tot en met 21 maart 2023: gewone digitale aanmeldingsperiode.

 • 21 april 2023: uiterlijke datum van de bekendmaking van de aanmeldingen.

 • 23 mei 2023: start vrije inschrijvingen.

Onze diensten en scholen zullen alles in het werk stellen om deze aanmeldingen zo vlot mogelijk te laten verlopen. We kijken ook met ongeduld uit naar de software die ons door de Vlaamse overheid ter beschikking gesteld zal worden. Via al onze media zullen wij tijdig en duidelijk communiceren wat er van de ouders wordt verwacht en wat zij van ons kunnen verwachten. Ouders die het moeilijk hebben met het digitale aspect, zullen wij persoonlijk begeleiden.